[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 30 de novembre de 2018
Hora: 13:00
Lloc: Reunió Virtual

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la proposta i de la participació dels professors del Departament en cursos MOOC/NOOC.

  Andrés Montoyo Guijarro proposa la participació del departament en el NOOC "Vull ser enginyera", per a la convocatòria Pensem Online 2018-19.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre FUNDAMENTIA BUSINESS CONSULTING, S.L i UNIVERSITAT D'ALACANT, amb el títol ''Desenvolupament d'un nou motor semàntic sintàctic per a l'extracció i classificació de dades sotmeses a ràtios de fiabilitat utilitzant nous algorismes''

  S'aprova per unanimitat.

Acta de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 30 de noviembre de 2018
Hora: 13:00
Lugar: Reunión Virtual
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20181130

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la propuesta y de la participación de los profesores del Departamento en cursos MOOC/NOOC.

  Andrés Montoyo Guijarro propone la participación del departamento en el NOOC "Quiero ser ingeniera", para la convocatoria Pensem Online 2018-19.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Aprobación, si procede, del convenio de colaboración entre FUNDAMENTIA BUSINESS CONSULTING, S.L y UNIVERSIDAD DE ALICANTE, con el título ''Desarrollo de un nuevo motor semántico sintáctico para la extracción y clasificación de datos sometidos a ratios de fiabilidad utilizando nuevos algoritmos''

  Se aprueba por unanimidad.

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretario, extiendo esta acta.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 30 de novembre de 2018 / Alicante, 30 de noviembre de 2018