[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 22 de novembre de 2018
Hora: 14:00
Lloc: Reunió Virtual

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la proposta i de la participació dels professors del Departament en cursos MOOC.

  Es proposen els següents cursos MOOC per a la convocatòria 2018-19 Pemsem Online:
  1. Informática Forense (José Manuel Gómez Soriano)
  2. Programación en Python (José Manuel Gómez Soriano)
  3. SCRUM, LEAN y KANBAN. Metodologías ágiles para la gestión de proyectos de desarrollo e investigación (Fernando Llopis Pascual)
  4. Internet del siglo XXI (Fernando Llopis Pascual)

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 22 de noviembre de 2018
Hora: 14:00
Lugar: Reunión Virtual

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la propuesta y de la participación de los profesores del Departamento en cursos MOOC.

  Se proponen los siguientes cursos MOOC para la convocatoria 2018-19 Pemsem Online:
  1. Informática Forense (José Manuel Gómez Soriano)
  2. Programación en Python (José Manuel Gómez Soriano)
  3. SCRUM, LEAN y KANBAN. Metodologías ágiles para la gestión de proyectos de desarrollo e investigación (Fernando Llopis Pascual)
  4. Internet del siglo XXI (Fernando Llopis Pascual)

  Se aprueba por unanimidad.

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretario, extiendo esta acta.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 22 de novembre de 2018 / Alicante, 22 de noviembre de 2018