[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 14 de novembre de 2018
Hora: 12:15
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del Consell celebrades el 18 i 29 d'octubre de 2018.

  S'aproven per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.
 3. Aprovació, si escau, de l'adscripció a l'Institut Universitari de Recerca Informàtica (IUII) i del percentatge de dedicació de doctors del departament.

  Es proposa l'adscripció a l'Institut Universitari de Recerca en Informàtica de Jorge Calvo Zaragoza, amb una dedicació del 20%, mantenint el 80% de dedicació al departament.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, del perfil i del tribunal que ha de valorar la plaça de Titular d'Universitat del personal del Departament acreditat a tal fi.

  Es proposa, per a la plaça DC04074:
  Nº de la Plaza actual:DC04074
  Departament:LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Centre:ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
  Activitat Docent:LA CORRESPONENT A l'ÀREA DE CONEIXEMENT
  Categoría:PROFESSOR/A TITULAR UNIVERSITAT
  Area Coneiximent: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Perfil Investigador:PROCESSAMENT DE LLENGUATGE NATURAL
  Requisit lingüístic:CONEIXEMENT DE VALENCIÀ I INGLÉS A NIVELL C1
  CANDIDATO/A PROPUESTO/ACATEGORÍAUNIVERSIDAD (2)ÁREA DE CONOCIMIENTO (3)
  PRESIDENT TITULARManuel Javier Palomar SanzCATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD DE ALICANTELENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  SECRETARIA TITULARMaría Paloma Moreda PozoTITULAR DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD DE ALICANTELENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  1º VOCAL TITULARMaría Teresa Martín ValdiviaTITULAR DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD DE JAÉNLENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  2º VOCAL TITULARRaquel Martínez Unanue CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  3º VOCAL TITULARRafael Valencia GarcíaCATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD DE MURCIALENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
       
  PRESIDENT SUPLENTJuan Andrés Montoyo GuijarroCATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD DE ALICANTELENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  SECRETARIA SUPLENT María Estela Saquete BoróTITULAR DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD DE ALICANTELENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  1º VOCAL SUPLENTLuis Alfonso Ureña LópezCATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD DE JAÉNLENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  2º VOCAL SUPLENTEncarnación Segarra SorianoCATEDRÁTICA DE UNIVERSIDADUNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIALENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  3º VOCAL SUPLENTRafael Muñoz GuillenaCATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD DE ALICANTELENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS


  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de la proposta i de la participació dels professors del Departament en cursos MOOC.

  Es proposen les sol·licituds dels següents cursos:
  1. Nuevos retos en las Tecnologías del Lenguaje Humano (coordina Armando Suárez)
  2. SQL fácil, fácil (coordina Armando Suárez)

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat durant el curs 2018-2019

  Es proposa que Ana Lavalle López, sota la tutela del professor Juan Carlos Trujillo, col·labore en tasques docents en les següents assignatures:
  1. 34057 Inteligencia de Negocio y Gestión de Procesos (50 horas)
  2. 47006 Dirección de Proyectos de las Tecnologías de la Información (10 horas)

  S'aprova per unanimitat.
 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 8. Torn obert de paraula.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 14 de noviembre de 2018
Hora: 12:15
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas el 18 y 29 de octubre de 2018.

  Se aprueban por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la adscripción al Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII) y del porcentaje de dedicación de doctores del departamento.

  Se propone la adscripción al Instituto Universitario de Investigación en Informática de Jorge Calvo Zaragoza, con una dedicación del 20%, manteniendo el 80% de dedicación al departamento.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, del perfil y del tribunal que ha de valorar la plaza de Titular de Universidad del personal del Departamento acreditado a tal fin.

  Se propone, para la plaza DC04074:
  Nº de la Plaza actual:DC04074
  Departamento:LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  Centro:ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
  "Actividad Docente:LA CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE CONOCIMIENTO
  Categoría:PROFESOR/A TITULAR UNIVERSIDAD
  Area Conocimiento: LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  Perfil Investigador:PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL
  Requisito lingüístico:CONOCIMIENTO DE VALENCIANO E INGLÉS A NIVEL C1
  CANDIDATO/A PROPUESTO/ACATEGORÍAUNIVERSIDAD (2)ÁREA DE CONOCIMIENTO (3)
  PRESIDENTE/A TITULARManuel Javier Palomar SanzCATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD DE ALICANTELENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  SECRETARIO/A TITULARMaría Paloma Moreda PozoTITULAR DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD DE ALICANTELENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  1º VOCAL TITULARMaría Teresa Martín ValdiviaTITULAR DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD DE JAÉNLENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  2º VOCAL TITULARRaquel Martínez Unanue CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  3º VOCAL TITULARRafael Valencia GarcíaCATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD DE MURCIALENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
       
  PRESIDENTE/A SUPLENTEJuan Andrés Montoyo GuijarroCATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD DE ALICANTELENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  SECRETARIO/A SUPLENTE María Estela Saquete BoróTITULAR DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD DE ALICANTELENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  1º VOCAL SUPLENTELuis Alfonso Ureña LópezCATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD DE JAÉNLENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  2º VOCAL SUPLENTEEncarnación Segarra SorianoCATEDRÁTICA DE UNIVERSIDADUNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIALENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
  3º VOCAL SUPLENTERafael Muñoz GuillenaCATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADUNIVERSIDAD DE ALICANTELENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de la propuesta y de la participación de los profesores del Departamento en cursos MOOC.

  Se proponen las solicitudes de los siguientes cursos:
  1. Nuevos retos en las Tecnologías del Lenguaje Humano (coordina Armando Suárez)
  2. SQL fácil, fácil (coordina Armando Suárez)


  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2018-2019

  Se propone que Ana Lavalle López, bajo la tutela del profesor Juan Carlos Trujillo, colabore en tareas docentes en las siguientes asignaturas:
  1. 34057 Inteligencia de Negocio y Gestión de Procesos (50 horas)
  2. 47006 Dirección de Proyectos de las Tecnologías de la Información (10 horas)

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Asuntos de trámite.

  No hay.
 8. Ruegos y preguntas.

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretario, extiendo esta acta.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 14 de novembre de 2018 / Alicante, 14 de noviembre de 2018