[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 29 d'octubre de 2018
Hora: 11:00
Lloc: Reunió Virtual

Ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, del contracte d'assessorament i desenvolupament tecnològic de títol ''DEFINICIÓ NOUS ALGORISMES PER A la MILLORA DEL CÀLCUL DEL FACTOR SOCIAL DE PERSONES, PRODUCTES I LLOCS DINS DE LA PLATAFORMA PINGMOTION'', entre l'empresa PINGVALUE SPAIN S.L. i la Universitat d'Alacant.

    S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 29 de octubre de 2018
Hora: 11:00
Lugar: Reunión Virtual

Orden del día:

  1. Aprobación, si procede, del contrato de asesoramiento y desarrollo tecnológico de título ''DEFINICIÓN NUEVOS ALGORITMOS PARA LA MEJORA DEL CÁLCULO DEL FACTOR SOCIAL DE PERSONAS, PRODUCTOS Y LUGARES DENTRO DE LA PLATAFORMA PINGMOTION'', entre la empresa PINGVALUE SPAIN S.L. y la Universidad de Alicante.

    Se aprueba por unanimidad.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 29 d'octubre de 2018 / Alicante, 29 de octubre de 2018