[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 18 d'octubre de 2018
Hora: 12:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del Consell celebrades 28, 24 i 13 de setembre de 2018.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

  S'aprova per unanimitat.
 3. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'informe d'acreditació a Titular d'Universitat d'Antonio Pertusa Ibañez i sol·licitud de creació d'una plaça de Titular d'Universitat en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça DC03250 que ocupa actualment.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la participació del departament en el programa d'estudis propis ''SMART TOURISM Y GESTIÓN DE DESTINOS INTELIGENTES''.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 6. Torn obert de paraules.

  Ningú en fa ús.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 18 de octubre de 2018
Hora: 12:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas 28, 24 y 13 de septiembre de 2018.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

  Se aprueba por unanimidad.
 3. Aprobación, si procede, del envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del informe de acreditación a Titular de Universidad de Antonio Pertusa Ibañez, y solicitud de creación de una plaza de Titular de Universidad en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza DC03250 que ocupa actualmente.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la participación del departamento en el programa de estudios propios ''SMART TOURISM Y GESTIÓN DE DESTINOS INTELIGENTES''.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Asuntos de trámite.

  No hay.
 6. Ruegos y preguntas.

  Nadie ruega ni pregunta nada.

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretario, extiendo esta acta.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 18 d'octubre de 2018 / Alicante, 18 de octubre de 2018