[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 25 de juliol de 2018
Hora: 10:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 5 de juliol de 2018.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.
 3. Aprovació, si escau, de les guies docents de les assignatures impartides en graus pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

  S'aprova per unanimitat la guia d'Anàlisi i Disseny d'Algorismes (34018), del grau en Enginyeria Informàtica.
 4. Aprovació, si escau, de la participació del personal del Departament en el curs d'especialització ''Lectura i mirada: la novel·la gràfica. Club de literatura i art''.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Assumptes de tràmit.

  S'aprova per unanimitat la participació del professor José Manuel Iñesta Quereda en l'equip de recerca del programa de doctorat "Musicologia Panhispànica i Època Moderna: discursos musicals i la seua aplicació a través de les ciències i la tecnologia".
 6. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 25 de julio de 2018
Hora: 10:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 5 de juliol de 2018.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.
 3. Aprobación, si procede, de las guías docentes de las asignaturas impartidas en grados por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

  Se aprueba por unanimidad la guía de Análisis y Diseño de Algoritmos (34018), del grado en Ingeniería en Informática.
 4. Aprobación, si procede, de la participación del personal del Departamento en el curso de especialización ''Lectura y mirada: la novela gráfica. Club de literatura y arte''.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Asuntos de trámite.

  Se aprueba por unanimidad la participación del profesor José Manuel Iñesta Quereda en el equipo de investigación del programa de doctorado "Musicología Panhispánica y Época Moderna: discursos musicales y su aplicación a través de las ciencias y la tecnología".
 6. Ruegos y preguntas.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 25 de juliol de 2018 / Alicante, 25 de julio de 2018