[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 5 de juliol de 2018
Hora: 12:30
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 19 de juny de 2018.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la participació del personal del Departament en el Màster Universitari en Comunicació Digital.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 5. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 5 de julio de 2018
Hora: 12:30
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 19 de junio de 2018.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la participación del personal del Departamento en el Máster Universitario en Comunicación Digital.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Asuntos de trámite.

  No hay.
 5. Ruegos y preguntas.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 5 de juliol de 2018 / Alicante, 5 de julio de 2018