[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 19 de juny de 2018
Hora: 11:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del 7 de juny i del 17 de maig de 2018.

  S'aproven per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.
 3. Aprovació, si escau, de l'assignació del Pla d'Ordenació Docent per al curs 2018-19.

  Es proposa la següent distribució de crèdits: (Annex 1)

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de les guies docents de les assignatures impartides en graus pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

  Es proposa l'aprovació de les següents guies modificades de cara al curs 2018-19 (Annex 2).

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, del nomenament dels representants del Departament en la comissió de titulació del màster en Ciberseguretat.

  Es proposa com a titular a Francisco Moreno Seco, i com a suplent a Ramón Rubio Serna.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, del tribunal que ha de valorar la plaça de Professor Contractat Doctor DC04213.

  Es proposa el següent tribunal:
  TitularSuplent
  PresidentPatricio MartínezRafael Muñoz Guillena
  SecretàriaEstela SaquetePaloma Moreda
  VocalLuisa MicóIrene Garrigós
  VocalPaolo Rosso(UPV)Antonio Molina(UPV)
  VocalMiguel Ángel Cumbreras(UJA)María Teresa Martín(UJA)


  S'aprova per unanimitat.
 7. Aprovació, si escau, del compromís del departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, en la convocatòria de 2018 del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació, i si la sol·licitud fóra acceptada, de mantenir la vinculació contractual amb Alejandro Maté Morga, durant el període d'execució del projecte sol·licitat.

  S'aprova per unanimitat.
 8. Assumptes de tràmit: aprovació, si escau, del curs d'especialització o activitat acadèmica orientada a la formació "Congreso Internacional de la Habanera Torrevieja 2018 (V)".

  S'aprova per unanimitat.
 9. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 19 de junio de 2018
Hora: 11:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones de 7 de junio y 17 de mayo de 2018.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.
 3. Aprobación, si procede, de la asignación del Plan de Ordenación Docente para el curso 2018-19.

  Se propone la siguiente distribución de créditos: (Anexo 1)

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de las guías docentes de las asignaturas impartidas en grados por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

  Se propone la aprobación de las siguientes guías modificadas de cara al curso 2018-19 (Anexo 2).

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, del nombramiento de los representantes del Departamento en la comisión de titulación del máster en Ciberseguridad.

  Se propone como titular a Francisco Moreno Seco, y como suplente a Ramón Rubio Serna.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, del tribunal que ha de valorar la plaza de Profesor Contratado Doctor DC04213.

  Se propone el siguiente tribunal:
  TitularSuplente
  PresidentePatricio MartínezRafael Muñoz Guillena
  SecretariaEstela SaquetePaloma Moreda
  VocalLuisa MicóIrene Garrigós
  VocalPaolo Rosso(UPV)Antonio Molina(UPV)
  VocalMiguel Ángel Cumbreras(UJA)María Teresa Martín(UJA)


  Se aprueba por unanimidad.
 7. Aprobación, si procede, del compromiso del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, en la convocatoria de 2018 del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, y si la solicitud fuera aceptada, de mantener la vinculación contractual con Alejandro Maté Morga, durante el periodo de ejecución del proyecto solicitado.

  Se aprueba por unanimidad.
 8. Asuntos de trámite: aprobación, si procede, del curso de especialización o actividad académica orientada a la formación “Congreso Internacional de la Habanera Torrevieja 2018 (V)”.

  Se aprueba por unanimidad.
 9. Ruegos y preguntas.

Assistents a la reunió / Asistentes a la reunión:

Vots delegats / Votos delegados:

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretario, extiendo esta acta.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Vist i plau / Visto bueno
La directora

María Paloma Moreda Pozo

Alacant, 19 de juny de 2018 / Alicante, 19 de junio de 2018