[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 7 de juny de 2018
Hora: 10:30
Lloc: Reunió Virtual

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la participació del personal del departament en cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació, amb títol ''EMPRENEDORIA RESPONSABLE DES DEL COOPERATIVISME''.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Aprovació, si escau, de les guies docents de les assignatures impartides en màsters pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 7 de junio de 2018
Hora: 10:30
Lugar: Reunión Virtual

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la participación del personal del departamento en cursos de especialización y actividades académicas orientadas a la formación, con título ''EMPRENDIMIENTO RESPONSABLE DESDE EL COOPERATIVISMO''.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Aprobación, si procede, de las guías docentes de las asignaturas impartidas en másteres por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

  Se aprueba por unanimidad.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 7 de juny de 2018 / Alicante, 7 de junio de 2018