[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 17 de maig de 2018
Hora: 12:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 9 de maig de 2018.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2018-2019.

  S'aprova, per unanimitat, l'ampliació de contracte del professor associat Ramón Rubio Serna en una hora, d'ASSO(LOU) PL06 a ASSO(LOU) PL08.
 4. Aprovació, si escau, de la renovació per al curs 2018-2019 del professorat amb contracte no estable.

  S'aprova, per unanimitat, la renovació dels contractes dels següents professors:
  1. AGUILAR ANTON, ANTONIA: PROFESSORA ASSOCIADA LOU
  2. ALCALA APARICIO, JOSE GONZALO: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  3. ARAGONES FERRERO, JAUME: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  4. BAEZA RIPOLL, MIGUEL ANGEL: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  5. BERNABEU MANSILLA, RAUL: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  6. CANDELA ROMERO, GUSTAVO: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  7. CLAVEL CERRO, JOSE: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  8. ESCOBAR ESTEBAN, MARIA PILAR: PROFESSORA ASSOCIADA LOU
  9. ESPLA GOMIS, MIQUEL: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  10. ESTEVE SALA, VICENTE MANUEL: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  11. FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  12. GALLEGO SANCHEZ, ANTONIO JAVIER: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  13. GOMEZ SORIANO, JOSE MANUEL: PROFESSOR AJUDANT DOCTOR: 3 anys:
  14. GUTIERREZ VAZQUEZ, YOAN: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  15. LOPEZ SANJUAN, PILAR: PROFESSORA ASSOCIADA LOU
  16. MINGOT LATORRE, CARLOS IVAN: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  17. MORENO AGULLO, ISABEL: PROFESSORA ASSOCIADA LOU
  18. MOYA ALIA, SANTIAGO: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  19. PEREZ LOPEZ, ERNESTO: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  20. QUEREDA GARCIA, LUISA MARIA: PROFESSORA ASSOCIADA LOU
  21. REQUENA JIMENEZ, ANTONIO: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  22. RIZO VALERO, DAVID: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  23. RUBIO SERNA, RAMON: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  24. RUIZ PIÑA, MARIA ANGELES: PROFESSORA ASSOCIADA LOU
  25. SANCHEZ CARTAGENA, VICTOR MANUEL: PROFESSOR ASSOCIAT LOU
  26. VALDES MUÑOZ, MARIA ANGELES: PROFESSORA ASSOCIADA LOU

 5. Aprovació, si escau, de la proposta de representació en la comissió de selecció nº 127.

  S'aprova, per unanimitat, la següent composició de la comissió:
  • Primer vocal: MARIA PALOMA MOREDA POZO (directora DLSI); suplent: MARÍA LUISA MICÓ ANDRÉS
  • Segon vocal: FRANCISCO MORENO SECO (subdirector DLSI); suplent: PATRICIO MARTÍNEZ BARCO
  • Tercer vocal: ARMANDO SUÁREZ CUETO (secretari DLSI); suplent: JESÚS PERAL CORTÉS

 6. Aprovació, si escau, de la participació del personal del Departament en el curs d'especialització ''Commedia dell'Arte''.

  S'aprova per unanimitat.
 7. Aprovació, si escau, de la participació del personal del Departament en el curs d'especialització ''A la recerca de la teua identitat còmica''.

  S'aprova per unanimitat.
 8. Aprovació, si escau, de la participació del personal del Departament en el curs d'especialització ''L'art del clown''.

  S'aprova per unanimitat.
 9. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 10. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 17 de mayo de 2018
Hora: 12:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 9 de mayo de 2018.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2018-2019

  Se aprueba, por unanimidad, la ampliación de contrato del profesor asociado Ramón Rubio Serna en una hora, de ASO(LOU) PL06 a ASO(LOU) PL08.
 4. Aprobación, si procede, de la renovación para el curso 2018-2019 del profesorado con contrato no estable.

  Se aprueba, por unanimidad, la renovación de los contratos de los siguientes profesores:
  1. AGUILAR ANTON, ANTONIA: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  2. ALCALA APARICIO, JOSE GONZALO: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  3. ARAGONES FERRERO, JAUME: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  4. BAEZA RIPOLL, MIGUEL ANGEL: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  5. BERNABEU MANSILLA, RAUL: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  6. CANDELA ROMERO, GUSTAVO: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  7. CLAVEL CERRO, JOSE: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  8. ESCOBAR ESTEBAN, MARIA PILAR: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  9. ESPLA GOMIS, MIQUEL: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  10. ESTEVE SALA, VICENTE MANUEL: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  11. FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  12. GALLEGO SANCHEZ, ANTONIO JAVIER: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  13. GOMEZ SORIANO, JOSE MANUEL: PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A: 3 años:
  14. GUTIERREZ VAZQUEZ, YOAN: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  15. LOPEZ SANJUAN, PILAR: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  16. MINGOT LATORRE, CARLOS IVAN: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  17. MORENO AGULLO, ISABEL: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  18. MOYA ALIA, SANTIAGO: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  19. PEREZ LOPEZ, ERNESTO: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  20. QUEREDA GARCIA, LUISA MARIA: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  21. REQUENA JIMENEZ, ANTONIO: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  22. RIZO VALERO, DAVID: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  23. RUBIO SERNA, RAMON: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  24. RUIZ PIÑA, MARIA ANGELES: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  25. SANCHEZ CARTAGENA, VICTOR MANUEL: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
  26. VALDES MUÑOZ, MARIA ANGELES: PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU

 5. Aprobación, si procede, de la propuesta de representación en la comisión de selección nº 127.

  Se aprueba, por unanimidad, la siguiente composición de la comisión:
  • Primer vocal: MARIA PALOMA MOREDA POZO (directora DLSI); suplente: MARÍA LUISA MICÓ ANDRÉS
  • Segundo vocal: FRANCISCO MORENO SECO (subdirector DLSI); suplente: PATRICIO MARTÍNEZ BARCO
  • Tercer vocal: ARMANDO SUÁREZ CUETO (secretario DLSI); suplente: JESÚS PERAL CORTÉS

 6. Aprobación, si procede, de la participación del personal del Departamento en el curso de especialización ''Commedia dell'Arte''.

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Aprobación, si procede, de la participación del personal del Departamento en el curso de especialización ''En busca de tu identidad cómica''.

  Se aprueba por unanimidad.
 8. Aprobación, si procede, de la participación del personal del Departamento en el curso de especialización ''L'art del clown''.

  Se aprueba por unanimidad.
 9. Asuntos de trámite.

  No hay.
 10. Ruegos y preguntas.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 17 de maig de 2018 / Alicante, 17 de mayo de 2018