[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 9 de maig de 2018
Hora: 09:30
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 3 de maig de 2018.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.
 3. Aprovació, si escau, de l'eliminació de l'assignatura ''Sistemes de Gestió de Coneixement Sanitari'' del grau en Tecnologies de la Informació per a la Salut.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la cessió de l'assignatura ''Sistemes de Gestió de la Seguretat'', del màster en Ciberseguretat, al departament de Tecnologia Informàtica i Computació.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Assumptes de tràmit.
 6. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 9 de mayo de 2018
Hora: 09:30
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 3 de mayo de 2018.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.
 3. Aprobación, si procede, de la eliminación de la asignatura ''Sistemas de Gestión de Conocimiento Sanitario'' del grado en Tecnologías de la Información para la Salud.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la cesión de la asignatura ''Sistemas de Gestión de la Seguridad'', del máster en Ciberseguridad, al departamento de Tecnología Informática y Computación.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Asuntos de trámite.
 6. Ruegos y preguntas.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 9 de maig de 2018 / Alicante, 9 de mayo de 2018