[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 3 de maig de 2018
Hora: 13:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 26 d'abril de 2018.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la proposta de Ignacio E. Grossmann com a Doctor Honoris causa per la Universitat d'Alacant.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 5. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 3 de mayo de 2018
Hora: 13:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 26 de abril de 2018.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de Ignacio E. Grossmann como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Asuntos de trámite.

  No hay.
 5. Ruegos y preguntas.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 3 de maig de 2018 / Alicante, 3 de mayo de 2018