[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 26 d'abril de 2018
Hora: 11:30
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 18 de abril de 2018.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2018-19.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, del tribunal que ha de valorar la plaça de Catedràtic d'Universitat del personal del Departament acreditat a tal fi.

  S'aprova per unanimitat proposar el següent tribunal:
  titularuniversitatsuplentuniversitat
  PresidentManuel Javier Palomar SanzAlacantRafael Muñoz GuillenaAlacant
  SecretariPatricio Manuel Martínez BarcoAlacantMaría Luisa Micó AndrésAlacant
  Vocal 1Felisa Verdejo MailloUNEDLourdes Araujo SernaUNED
  Vocal 2María Aránzazu Illarramendi EchaveUPV/EHUEncarnación Segarra SorianoPol. València
  Vocal 3Luis Alfonso Ureña LópezJaénEmilio Sanchís ArnalPol. València

 5. Aprovació, si escau, de l'enviament al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de l'informe d'acreditació a Titular d'Universitat d'Elena Lloret Pastor i sol·licitud de creació d'una plaça de Titular d'Universitat en funció de la taxa de reposició amb amortització de la plaça que ocupa actualment.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, del perfil de la plaça de Contractat Doctor en règim laboral de David Tomás Díaz.

  S'aprova per unanimitat.
 7. Aprovació, si escau, de la participació del personal del departament en un curs d'expert universitari titulat ''Expert en Arquitectures Cloud amb Amazon AWS i Google GCP''.

  S'aprova.
 8. Assumptes de tràmit: aprovació, si escau, de l'adscripció a l'Institut Universitari de Recerca Informàtica (IUII) i del percentatge de dedicació de doctors del departament.

  S'aprova per unanimitat la sol·licitud d'adscripció al departament i al IUII al 50 % dels professors Manuel Palomar Sanz i Patricio Martínez Barco.
 9. Torn obert de paraules.

Acta de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 26 de abril de 2018
Hora: 11:30
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 18 de abril de 2018.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2018-2019.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, del tribunal que ha de valorar la plaza de Catedrático de Universidad del personal del Departamento acreditado a tal fin.

  Se aprueba proponer el siguiente tribunal:
  titularuniversidadsuplenteuniversidad
  PresidenteManuel Javier Palomar SanzAlicanteRafael Muñoz GuillenaAlicante
  SecretarioPatricio Manuel Martínez BarcoAlicanteMaría Luisa Micó AndrésAlicante
  Vocal 1Felisa Verdejo MailloUNEDLourdes Araujo SernaUNED
  Vocal 2María Aránzazu Illarramendi EchaveUPV/EHUEncarnación Segarra SorianoPol. Valencia
  Vocal 3Luis Alfonso Ureña LópezJaénEmilio Sanchís ArnalPol. Valencia

 5. Aprobación, si procede, del envío al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del informe de acreditación a Titular de Universidad de Elena Lloret Pastor, y solicitud de creación de una plaza de Titular de Universidad en función de la tasa de reposición con amortización de la plaza que ocupa actualmente.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, del perfil de la plaza de Contratado Doctor en régimen laboral de David Tomás Díaz.

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Aprobación, si procede, de la participación del personal del departamento en un curso de experto universitario titulado ''Experto en Arquitecturas Cloud con Amazon AWS y Google GCP''.

  Se aprueba.
 8. Asuntos de trámite: aprobación, si procede, de la adscripción al Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII) y del porcentaje de dedicación de doctores del departamento.

  Se aprueba por unanimidad la solicitud de adscripción al departamento y al IUII al 50 % de los profesores Manuel Palomar Sanz y Patricio Martínez Barco.
 9. Ruegos y preguntas.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 26 d'abril de 2018 / Alicante, 26 de abril de 2018