[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 18 d'abril de 2018
Hora: 09:30
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del Consell celebrades el 27 i 13 de març de 2018.

  S'aproven per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la proposta o renovació dels cursos de la Universitat Permanent.

  S'aprova per unanimitat la participació del departament en les propostes de renovació dels següents cursos:
  1. UP 90241 Navegació avançada, descàrregues i correu electrònic
  2. UP 90277 Internet del segle XXI
  3. UP 90454 Creació d'un lloc web personal (weblog)
  4. UP 90523 Gestió d'àlbums digitals
  5. UP 90527 Gestió del programari
  6. UP 90638 Internet, molt més que navegar
  7. UP 90712 Aprofita al màxim el teu smartphone, tablet i xarxes socials
  8. UP 90730 Ofimàtica en el núvol: noves solucions de cost zero, la millora de les tasques administratives
  9. UP 90734 Taller de Photoshop
  10. UP 90799 Introducció al sistema operatiu GNU/Linux i el programari lliure
  11. UP 90941 Aprén en Internet
  12. UP 90942 Fes de la teua tablet la teua aliada
  13. UP 90944 Vídeocurs de Photoshop: tècniques creatives 1a part
  14. UP 90945 Vídeocurs de Photoshop: tècniques creatives 2a part
  I en la proposta d'un nou curs:
  1. Introducció a la programació de mòbils: creació d'aplicacions per a Android amb App Inventor

 4. Assumptes de tràmit.

 5. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 18 de abril de 2018
Hora: 09:30
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas el 27 y 13 de marzo de 2018.

  Se aprueban por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la propuesta o renovación de los cursos de la Universidad Permanente.

  Se aprueba por unanimidad la participación del departamento en las propuestas de renovación de los siguientes cursos:
  1. UP 90241 Navegación avanzada, descargas y correo electrónico
  2. UP 90277 Internet del siglo XXI
  3. UP 90454 Creación de un sitio web personal (weblog)
  4. UP 90523 Gestión de álbumes digitales
  5. UP 90527 Gestión del Software
  6. UP 90638 Internet, mucho más que navegar
  7. UP 90712 Aprovecha al máximo tu smartphone, tablet y redes sociales
  8. UP 90730 Ofimática en la nube: nuevas soluciones de coste cero, la mejora de las tareas administrativas
  9. UP 90734 Taller de Photoshop
  10. UP 90799 Introducción al sistema operativo GNU/Linux y el software libre
  11. UP 90941 Aprende en Internet
  12. UP 90942 Haz de tu tablet tu aliada
  13. UP 90944 Videocurso de Photoshop: técnicas creativas 1ª parte
  14. UP 90945 Videocurso de Photoshop: técnicas creativas 2ª parte
  Y en la propuesta de nuevo curso:
  1. Introducción a la programación de móviles: creación de aplicaciones para Android con App Inventor

 4. Asuntos de trámite.

 5. Ruegos y preguntas.

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretario, extiendo esta acta.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 18 d'abril de 2018 / Alicante, 18 de abril de 2018