[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 27 de març de 2018
Hora: 10:00
Lloc: Reunió Virtual

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, del compromís de donar suport a l'acció presentada en la sol·licitud d'ajudes del Projecte Havana, facilitant la participació dels docents adscrits al Departament.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Aprovació, si escau, de l'autorització als docents adscrits al Departament a realitzar els viatges indicats en la sol·licitud d'ajudes del Projecte Havana.

  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 27 de marzo de 2018
Hora: 10:00
Lugar: Reunión Virtual

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del compromiso para dar soporte a la acción presentada en la solicitud de ayudas del Proyecto Habana, facilitando la participación de los docentes adscritos al Departamento.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Aprobación, si procede, de la autorización a los docentes adscritos al Departamento para realizar los viajes indicados en la solicitud de ayudas del Proyecto Habana.

  Se aprueba por unanimidad.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 27 de març de 2018 / Alicante, 27 de marzo de 2018