[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 13 de març de 2018
Hora: 10:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del Consell celebrades el 22 i 8 de febrer de 2018.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2018-2019.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el Màster Universitari en Data Science.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de l'adscripció a l'Institut Universitari de Recerca Informàtica (IUII) i del percentatge de dedicació de doctors del departament.

  S'aprova per unanimitat la modificació de percentatges de dedicació del Doctor Antonio Jorge Pertusa Ibáñez en 50-50 % entre el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics i l'Institut Universitari Recerca Informàtica.
 6. Aprovació, si escau, de la modificació dels representants del Departament en la comissió de titulació dels graus en Enginyeria Multimèdia i Enginyeria en Informàtica.

  S'aprova per unanimitat la següent relació de canvis:
  • Comissió de Grau en Enginyeria Informàtica
   • Suplent de Pedro José Ponce de León Amador: Eva Gómez Ballester
  • Comissió de Grau en Enginyeria Multimèdia
   • Substituir com a titular a María Paloma Moreda Pou per: Francisco Moreno Seco
   • Suplent d'Armando Suárez Cueto: Patricio Martínez Barco

 7. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat durant el curs 2017-2018.

  S'aprova per unanimitat la sol·licitud d'Ana Lavalle López, investigadora predoctoral, per a assistir en labors docents a Juan Carlos Trujillo Mondéjar en les següents assignatures en el curs 2017-18:
  codiassignaturahores
  34057Intel·ligència de Negoci i Gestió de Processos32
  47006Direcció de Projectes de Tecnologia d'Informació28

 8. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament o renovació de col·laboradors honorífics del nostre Departament para el curs 2017-18.

  S'aprova per unanimitat sol·licitar el nomenament com a col·laboradors honorífics del departament de
  • Héctor Gomis Hidalgo
  • Yolanda Torregrosa Hernández

 9. Aprovació, si escau, de la participació del personal del Departament en el curs d'especialització ''Gestió intel·ligent del trànsit''.

  S'aprova per unanimitat.
 10. Aprovació, si escau, de la participació del personal del Departament en el curs d'especialització ''Lectura i mirada, club de literatura i art: la il·lustració. Reflexió didàctica sobre la interrelació entre art literari i art plàstic''.

  S'aprova per unanimitat.
 11. Aprovació, si escau, de la participació del personal del Departament en el curs d'especialització ''Fusió i mestissatge: Espanya i Cuba, sorprenents viatges d'anada i tornada''.

  S'aprova per unanimitat.
 12. Aprovació, si escau, de la participació del personal del Departament en el curs d'especialització ''Llacunes de Torrevella i La Mata: paisatge cultural, història i patrimoni''.

  S'aprova per unanimitat.
 13. Assumptes de tràmit.

 14. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 13 de marzo de 2018
Hora: 10:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas el 22 y 8 de febrero de 2018.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2018-19.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el Máster Universitario en Data Science.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de la adscripción al Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII) y del porcentaje de dedicación de doctores del departamento.

  Se aprueba por unanimidad la modificación de porcentajes de dedicación del Doctor Antonio Jorge Pertusa Ibáñez en 50-50 % entre el dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos y el Instituto Universitario Investigación Informática.
 6. Aprobación, si procede, de la modificación de los representantes del Departamento en la comisión de titulación de los grados en Ingeniería Multimedia e Ingeniería en Informática.

  Se aprueba por unanimidad la siguiente relación de cambios:
  • Comisión de Grado en Ingeniería Informática
   • Suplente de Pedro José Ponce de León Amador: Eva Gómez Ballester
  • Comisión de Grado en Ingeniería Multimedia
   • Sustituir como titular a María Paloma Moreda Pozo por: Francisco Moreno Seco
   • Suplente de Armando Suárez Cueto: Patricio Martínez Barco

 7. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2017-2018.

  Se aprueba por unanimidad la solicitud de Ana Lavalle López, investigadora predoctoral, para asistir en labores docentes a Juan Carlos Trujillo Mondéjar en las siguientes asignaturas en el curso 2017-18:
  códigoasignaturahoras
  34057Inteligencia de Negocio y Gestión de Procesos32
  47006Dirección de Proyectos de Tecnología de Información28

 8. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento o renovación de colaboradores honoríficos de nuestro Departamento para el curso 2017-18.

  Se aprueba por unanimidad solicitar el nombramiento como colaboradores honoríficos del departamento de
  • Héctor Gomis Hidalgo
  • Yolanda Torregrosa Hernández

 9. Aprobación, si procede, de la participación del personal del Departamento en el curso de especialización ''Gestión inteligente del tráfico''.

  Se aprueba por unanimidad.
 10. Aprobación, si procede, de la participación del personal del Departamento en el curso de especialización ''Lectura y mirada, club de literatura y arte: la ilustración. Reflexión didáctica sobre la interrelación entre arte literario y arte plástico''.

  Se aprueba por unanimidad.
 11. Aprobación, si procede, de la participación del personal del Departamento en el curso de especialización ''Fusión y mestizaje: España y Cuba, sorprendentes viajes de ida y vuelta''.

  Se aprueba por unanimidad.
 12. Aprobación, si procede, de la participación del personal del Departamento en el curso de especialización ''Lagunas de Torrevieja y La Mata: paisaje cultural, historia y patrimonio''.

  Se aprueba por unanimidad.
 13. Asuntos de trámite.

 14. Ruegos y preguntas.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 13 de març de 2018 / Alicante, 13 de marzo de 2018