[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 22 de febrer de 2018
Hora: 12:00
Lloc: Reunió Virtual

Ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, del contracte de prestació de serveis ''Avaluació del projecte d'I+D+i RUYBEGAUD1 (anualitat 2016)''.

    S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 22 de febrero de 2018
Hora: 12:00
Lugar: Reunión Virtual

Orden del día:

  1. Aprobación, si procede, del contrato de prestación de servicios ''Evaluación del proyecto de I+D+i RUYBEGAUD1 (anualidad 2016)''.

    Se aprueba por unanimidad.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 22 de febrer de 2018 / Alicante, 22 de febrero de 2018