[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 8 de febrer de 2018
Hora: 13:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 18 de gener de 2018.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2017-2018.

  A causa de les recents baixes i excedències, el departament ha de sol·licitar cobrir una plaça de professor associat vacant i sol·licitar una altra plaça de professor associat d'incidències. Per a ambdues es demanarà l'ús de la borsa d'associats generada en la plaça DC04427.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament o renovació de col·laboradors honorífics del nostre departament per al curs 2017-18.

  S'aprova per unanimitat la sol·licitud del nomenament com a col·laboradors honorífics del departament a:
  • DE ROJAS PAGÁN, ANTONIO
  • RINCÓN HERRERA, ELADIO JOSÉ

 5. Aprovació, si escau, de la convocatòria d'eleccions parcials a representants de col.lectius en el Consell del Departament, del calendari electoral i de la composició de la Comissió Electoral.

  S'aprova per unanimitat la convocatòria d'eleccions parcials a representants de col·lectius en el Consell de Departament. Concretament, 4 representants del col·lectiu PDI no permanent i no doctor, i PDI en formació, i 1 del col·lectiu PAS.

  Es procedeix al sorteig de la comissió electoral resultant:
  • Presidenta: M. Luisa Micó Andrés; suplent: José Luis Verdú Más
  • Secretari: Miquel Esplá Gomis; suplent: Botella Gil, Beatriz
  • Vocal: Alejandro Fernández Caro; suplent: Sánchez Feary, Adriana

  Així mateix, s'estableix el següent calendari electoral:
  des defins a
  09/02/2018Exposició pública del cens electoral
  13/02/2018Límit de presentació de reclamacions contra el cens
  14/02/2018Publicació del cens definitiu
  15/02/201821/02/2018Presentació de candidatures
  26/02/201826/02/2018Esmena d'errors i presentació de documentació completa pels candidats
  27/02/2018Proclamació provisional de candidats
  28/02/201802/03/2018Presentació de reclamacions contra la llista provisional de candidats
  03/03/2018Proclamació definitiva de candidats
  04/03/201805/03/2018Campanya electoral
  06/03/2018Jornada de votació
  06/03/2018Publicació del resultat provisional de les eleccions
  07/03/201809/03/2018Presentació de reclamacions contra el resultat provisional
  08/03/2018Proclamació definitiva dels candidats triats

 6. Assumptes de tràmit.

 7. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 8 de febrero de 2018
Hora: 13:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 18 de enero de 2018.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2017-2018.

  Debido a las recientes bajas y excedencias, el dpto. debe solicitar cubrir una plaza de profesor asociado vacante y solicitar otra plaza de profesor asociado de incidencias. Para ambas se pedirá el uso de la bolsa de asociados generada en la plaza DC04427.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento o renovación de colaboradores honoríficos de nuestro departamento para el curso 2017-18.

  Se aprueba por unanimidad la solicitud del nombramiento como colaboradores honoríficos del departamento a:
  • DE ROJAS PAGÁN, ANTONIO
  • RINCÓN HERRERA, ELADIO JOSÉ

 5. Aprobación, si procede, de la convocatoria de elecciones parciales a representantes de colectivos en el Consejo del Departamento, del calendario electoral y de la composición de la Comisión Electoral.

  Se aprueba por unanimidad la convocatoria de elecciones parciales a representantes de colectivos en el Consejo de Departamento. Concretamente, 4 representantes del colectivo PDI no permanente y no doctor, y PDI en formación, y 1 del colectivo PAS.

  Se procede al sorteo de la comisión electoral resultando:
  • Presidenta: M. Luisa Micó Andrés; suplente: José Luis Verdú Más
  • Secretario: Miquel Esplá Gomis; suplente: Botella Gil, Beatriz
  • Vocal: Alejandro Fernández Caro; suplente: Sánchez Feary, Adriana

  Así mismo, se establece el siguiente calendario electoral:
  desdehasta
  09/02/2018Exposición pública del censo electoral
  13/02/2018Límite de presentación de reclamaciones contra el censo
  14/02/2018Publicación del censo definitivo
  15/02/201821/02/2018Presentación de candidaturas
  26/02/201826/02/2018Subsanación de errores y presentación de documentación completa por los candidatos
  27/02/2018Proclamación provisional de candidatos
  28/02/201802/03/2018Presentación de reclamaciones contra la lista provisional de candidatos
  03/03/2018Proclamación definitiva de candidatos
  04/03/201805/03/2018Campaña electoral
  06/03/2018Jornada de votación
  06/03/2018Publicación del resultado provisional de las elecciones
  07/03/201809/03/2018Presentación de reclamaciones contra el resultado provisional
  08/03/2018Proclamación definitiva de los candidatos elegidos

 6. Asuntos de trámite.

 7. Ruegos y preguntas.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 8 de febrer de 2018 / Alicante, 8 de febrero de 2018