[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 18 de gener de 2018
Hora: 13:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 14 de desembre de 2017.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, del comptes del departament en l'exercici 2017.

  S'aprova per unanimitat el balanç de comptes de l'exercici 2017.
 4. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució pressupostària per a l'any 2018.

  S'aprova per unanimitat el pressupost del DLSI per a 2018.
 5. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència durant el curs 2017-2018 pel personal investigador contractat.

  S'aprova per unanimitat la sol·licitud de D. Antonio Guillén Espejo de col·laboració en tasques docents en l'assignatura Fonaments de les Bases de Dades (34009) per un total de 60 hores.
 6. Aprovació, si escau, de la participació del personal del Departament en el curs d'estiu, en la seu Rafael Altamira, ''Introducció al Deep Learning''.

  S'aprova per unanimitat.
 7. Aprovació, si escau, de la participació del personal del Departament en el curs d'estiu, en la seu Rafael Altamira, ''Assetjament escolar i suïcidi des d'una perspectiva multidisciplinària''.

  S'aprova per unanimitat.
 8. Aprovació, si escau, de la supressió de material informàtic en les sales de reunions del Departament.

  S'aprova per unanimitat la reutilització o retirada d'equips obsolets i l'actualització de connexions a sistemes de video-projecció.
 9. Aprovació, si escau, de la modificació dels representants del Departament en la comissió de titulació del grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació.

  S'aprova per unanimitat la proposta de nous representants:
  • Titular: José Manuel Iñesta Quereda
  • Suplent: Pedro José Ponce de León Amador

 10. Aprovació, si escau, de la modificació dels representants del Departament en la comissió de titulació del grau en Enginyeria Multimèdia.

  S'aprova per unanimitat la proposta de nous representants:
  • Titular: María Luisa Micó Andrés
  • Suplent: Manuel Marco Such

 11. Aprovació, si escau, del contracte de prestació de serveis de Nuestro Pequeño Mundo Viajes SL per a l'organització de la ''The 21st Annual Conference of the European Association for Machine Traslation''.

  S'aprova per unanimitat.
 12. Aprovació, si escau, de la renovació de comissió de serveis per a D. Rafael Carrasco Jiménez.

  S'aprova per unanimitat.
 13. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 14. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 18 de enero de 2018
Hora: 13:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 14 de diciembre de 2017.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de las cuentas del departamento en el ejercicio 2017.

  Se aprueba por unanimidad el balance de cuentas del ejercicio 2017.
 4. Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución presupuestaria para el año 2018.

  Se aprueba por unanimidad el presupuesto del DLSI para 2018.
 5. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia durante el curso 2017-2018 por el personal investigador contratado.

  Se aprueba por unanimidad la solicitud de D. Antonio Guillén Espejo de colaboración en tareas docentes en la asignatura Fundamentos de las Bases de Datos (34009) por un total de 60 horas.
 6. Aprobación, si procede, de la participación del personal del Departamento en el curso de verano, en la sede Rafael Altamira, ''Introducción al Deep Learning''.

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Aprobación, si procede, de la participación del personal del Departamento en el curso de verano, en la sede Rafael Altamira, ''Acoso escolar y suicidio desde una perspectiva multidisciplinar''.

  Se aprueba por unanimidad.
 8. Aprobación, si procede, de la supresión de material informático en las salas de reuniones del Departamento.

  Se aprueba por unanimidad la reutilización o retirada de equipos obsoletos y la actualización de conexiones a sistemas de videoproyección.
 9. Aprobación, si procede, de la modificación de los representantes del Departamento en la comisión de titulación del grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación.

  Se aprueba por unanimidad la propuesta de nuevos representantes:
  • Titular: José Manuel Iñesta Quereda
  • Suplente: Pedro José Ponce de León Amador

 10. Aprobación, si procede, de la modificación de los representantes del Departamento en la comisión de titulación del grado en Ingeniería Multimedia.

  Se aprueba por unanimidad la propuesta de nuevos representantes:
  • Titular: María Luisa Micó Andrés
  • Suplente: Manuel Marco Such

 11. Aprobación, si procede, del contrato de prestación de servicios de Nuestro Pequeño Mundo Viajes SL para la organización de la ''The 21st Annual Conference of the European Association for Machine Traslation''.

  Se aprueba por unanimidad.
 12. Aprobación, si procede, de la renovación de comisión de servicios para D. Rafael Carrasco Jiménez.

  Se aprueba por unanimidad.
 13. Asuntos de trámite.

  No hay.
 14. Ruegos y preguntas.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 18 de gener de 2018 / Alicante, 18 de enero de 2018