[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dijous, 23 de novembre de 2017
Hora: 12:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del Consell celebrades el 8, 19, 25 i 26 de setembre, i 13 d'octubre de 2017.

  S'aproven per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2017-2018.

  La directora proposa, davant la nova vacant de professor associat que s'ha produït, acudir a les dues borses de contractació vigents i cridar al candidat amb la millor puntuació de les dues i, si fera falta i amb el mateix mètode, als següents.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de la participació del Departament en el contracte per a activitats d'assessorament cientificotècnic i consultoria entre Lucentia Lab S.L. i la Universitat d'Alacant, amb el títol ''Tasques d'Assessorament Cientificotècnic i Consultoria'' i amb codi LUCENTIALAB2-17A.

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de la participació del Departament en el contracte per a activitats d'assessorament cientificotècnic i consultoria entre Lucentia Lab S.L. i la Universitat d'Alacant, amb el títol ''Tasques d'Assessorament Cientificotècnic i Consultoria'' i amb codi LUCENTIALAB3-17A.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, de l'adscripció a l'Institut Universitari d'Investigació Informàtica (IUII) i del percentatge de dedicació del doctor Alejandro Maté Morga.

  S'aproven, per unanimitat, els percentatges de dedicació 80 / 20 % per a DLSI / IUII del doctor Alejandro Maté Morga.
 7. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat durant el curs 2017-2018.

  S'aprova, per unanimitat, la sol·licitud de César Gónzalez Mora com a col·laborador en tasques docents en l'assignatura EINES AVANÇADES PER AL DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS (34019), sota la supervisió de la professora Irene Garrigós Fernández.
 8. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el curs d'especialització ''Destinacions Turístiques Intel·ligents''

  S'aprova per unanimitat.
 9. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el curs d'especialització ''Identificació, prevenció i intervenció enfront de la violència de gènere''

  S'aprova per unanimitat.
 10. Aprovació, si escau, de la proposta i de la participació dels professors del Departament en cursos MOOC.

  S'aprova per unanimitat la participació del professorat del departament en els següents cursos MOOC:
  • Internet del segle XXI (Fernando Llopis Pascual)
  • moocTLH, Nous Reptes de les Tecnologies del Llenguatge Humà (Armando Suárez Cueto)
  • Scrum, Lean i Kanban. METODOLOGIES ÀGILS PER A LA GESTIÓ DE PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT I RECERCA (Fernando Llopis Pascual)
  • SQL fàcil, fàcil (Armando Suárez Cueto i Patricio Martínez Barco)
  • Tecnologies d'intercanvi/integració de dades (Estela Saquete Boró i Sergio Luján Mora)

 11. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 12. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: jueves, 23 de noviembre de 2017
Hora: 12:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas el 8, 19, 25 y 26 de septiembre, y 13 de octubre de 2017.

  Se aprueban por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2017-2018.

  La directora propone, ante la nueva vacante de profesor asociado que se ha producido, acudir a las dos bolsas de contratación vigentes y llamar al candidato con la mejor puntuación de las dos y, si hiciera falta y con el mismo método, a los siguientes.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de la participación del Departamento en el contrato para actividades de asesoramiento científico-técnico y consultoría entre Lucentia Lab S.L. y la Universidad de Alicante, con el título ''Tareas de Asesoramiento Científico-Técnico y Consultoría'' y código LUCENTIALAB2-17A.

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de la participación del Departamento en el contrato para actividades de asesoramiento científico-técnico y consultoría entre Lucentia Lab S.L. y la Universidad de Alicante, con el título ''Tareas de Asesoramiento Científico-Técnico y Consultoría'' y código LUCENTIALAB3-17A.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, de la adscripción al Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII) y del porcentaje de dedicación del doctor Alejandro Maté Morga.

  Se aprueban, por unanimidad, los porcentajes de dedicación 80 / 20 % para DLSI / IUII del doctor Alejandro Maté Morga.
 7. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2017-2018.

  Se aprueba, por unanimidad, la solicitud de César Gónzalez Mora como colaborador en tareas docentes en la asignatura HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES (34019), bajo la supervisión de la profesora Irene Garrigós Fernández.
 8. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el curso de especialización ''Destinos Turísticos Inteligentes''.

  Se aprueba por unanimidad.
 9. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el curso de especialización ''Identificación, prevención e intervención frente a la violencia de género''.

  Se aprueba por unanimidad.
 10. Aprobación, si procede, de la propuesta y de la participación de los profesores del Departamento en cursos MOOC.

  Se aprueba por unanimidad la participación del profesorado del dpto. en los siguientes cursos MOOC:
  • Internet del siglo XXI (Fernando Llopis Pascual)
  • moocTLH, Nuevos Retos de las Tecnologías del Lenguaje Humano (Armando Suárez Cueto)
  • Scrum, Lean y Kanban. METODOLOGÍAS ÁGILES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN (Fernando Llopis Pascual)
  • SQL fácil, fácil (Armando Suárez Cueto y Patricio Martínez Barco)
  • Tecnologías de intercambio/integración de datos (Estela Saquete Boró y Sergio Luján Mora)

 11. Asuntos de trámite.

  No hay.
 12. Ruegos y preguntas.

La directora alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
La directora levanta la sesión, de la que, como secretario, extiendo esta acta.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 23 de novembre de 2017 / Alicante, 23 de noviembre de 2017