[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 13 d'octubre de 2017
Hora: 12:00
Lloc: Reunió Virtual

Ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el ''PEP en competències personals i laborals en entorns d'ocupació amb suport''.

    S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 13 de octubre de 2017
Hora: 12:00
Lugar: Reunión Virtual

Orden del día:

  1. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el ''PEP en competencias personales y laborales en entornos de empleo con apoyo''.

    Se aprueba por unanimidad.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 13 d'octubre de 2017 / Alicante, 13 de octubre de 2017