[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 26 de setembre de 2017
Hora: 12:30
Lloc: Reunió Virtual

Ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el Títol Propi ''Tècniques integrades per a la prevenció i resolució de l'assetjament escolar''.

    S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 26 de septiembre de 2017
Hora: 12:30
Lugar: Reunión Virtual

Orden del día:

  1. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el Título Propio ''Técnicas integradas para la prevención y resolución del acoso escolar''.

    Se aprueba por unanimidad.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 26 de setembre de 2017 / Alicante, 26 de septiembre de 2017