[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 8 de setembre de 2017
Hora: 11:00
Lloc: Saló d'actes de Politècnica IV

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les reunions del Consell celebrades el 12 de juny, i 5 i 18 de juliol de 2017.

  S'aproven per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2017-2018.

  Es proposa fusionar les llistes de les borses de contractació a generar en la pròxima adjudicació de places de Professor Associat i, amb el primer que accepte en ordre per valoració invididual més entrevista, cobrir les vacants i incidències que puguen produir-se en el departament en aquesta categoria.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de les guies docents de les assignatures impartides en graus i màsters pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

  S'aproven, per unanimitat, les guies docents de les següents assignatures:
  1. (33709) Programació II
  2. (38200) Metodologies Avançades de Desenvolupament de Programari
  3. (38201) Anàlisi Avançada de Sistemes Programari
  4. (38202) Disseny Dirigit per Patrons
  5. (38203) Disseny d'Interfícies d'Usuari
  6. (38204) Proves i Control de Qualitat del Programari
  7. (38208) Programació Avançada en Entorns d'Escriptori
  8. (38209) XML
  9. (38210) Bases de dades
  10. (38211) Desenvolupament d'Aplicacions Web
  11. (38212) Desenvolupament d'Aplicacions Distribuïdes
  12. (38213) Programació de Dispositius Mòbils
  13. (38214) Anàlisi de les Tendències en Internet
  14. (38215) Tecnologies d'Internet Orientades al Navegador
  15. (38216) Desenvolupament d'Interfícies Riques per a Internet

 5. Aprovació, si escau, de la valoració dels projectes presentats de beca de col·laboració amb el Departament.

  Es proposa valorar amb la màxima puntuació (4 punts) els projectes de beca de col·laboració presentats pels candidats que es mostren a continuació. Així mateix, es proposa que si arriben nous projectes d'ara fins al final del termini de presentació en el MECD, igualment es valoraran amb la mateixa puntuació i es donaran per confirmats per aquest Consell de Departament.
  • Pavel Razgovorov
  • Martín García Ripoll Muñoz
  • Lucas Gil Melby


  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'impartició de docència per al personal investigador contractat durant el curs 2017-2018.

  Es proposa que LEA CANALES ZARAGOZA col·labore en les tasques docents de l'assignatura (33615) Bases de dades, en un total de 60 hores.

  S'aprova per unanimitat.
 7. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.
 8. Torn obert de paraula.

Acta de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 8 de septiembre de 2017
Hora: 11:00
Lugar: Salón de actos de Politécnica IV

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del Consejo celebradas el 12 de junio, y 5 y 18 de julio de 2017.

  Se aprueban por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.
 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2017-2018.

  Se propone fusionar las listas de las bolsas de contratación a generar en la próxima adjudicación de plazas de Profesor Asociado y, con el primero que acepte en orden por valoración invididual más entrevista, cubrir las vacantes e incidencias que puedan producirse en el departamento en esta categoría.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de las guías docentes de las asignaturas impartidas en grados y másteres por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

  Se aprueban, por unanimidad, las guías docentes de las siguientes asignaturas:
  1. (33709) Programación II
  2. (38200) Metodologías Avanzadas de Desarrollo de Software
  3. (38201) Análisis Avanzado de Sistemas Software
  4. (38202) Diseño Dirigido por Patrones
  5. (38203) Diseño de Interfaces de Usuario
  6. (38204) Pruebas y Control de Calidad del Software
  7. (38208) Programación Avanzada en Entornos de Escritorio
  8. (38209) XML
  9. (38210) Bases de Datos
  10. (38211) Desarrollo de Aplicaciones Web
  11. (38212) Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas
  12. (38213) Programación de Dispositivos Móviles
  13. (38214) Análisis de las Tendencias en Internet
  14. (38215) Tecnologías de Internet Orientadas al Navegador
  15. (38216) Desarrollo de Interfaces Ricos para Internet

 5. Aprobación, si procede, de la valoración de los proyectos presentados de beca de colaboración con el Departamento.

  Se propone valorar con la máxima puntuación (4 puntos) los proyectos de beca de colaboración presentados por los candidatos que se muestran a continuación. Así mismo, se propone que si llegan nuevos proyectos de aquí al fin de plazo de presentación en el MECD, igualmente se valorarán con la misma puntuación y se darán por refrendados por este Consejo de Departamento.
  • Pavel Razgovorov
  • Martín García Ripoll Muñoz
  • Lucas Gil Melby


  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, de la solicitud de impartición de docencia para el personal investigador contratado durante el curso 2017-2018.

  Se propone que LEA CANALES ZARAGOZA colabore en las tareas docentes de la asignatura (33615) Bases de Datos, en un total de 60 horas.

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Asuntos de trámite.

  No hay.
 8. Ruegos y preguntas.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 8 de setembre de 2017 / Alicante, 8 de septiembre de 2017