[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinŕria del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informŕtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 18 de juliol de 2017
Hora: 13:00
Lloc: Reunió Virtual

Ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el Mŕster Universitari en Turisme Cultural.

    S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 18 de julio de 2017
Hora: 13:00
Lugar: Reunión Virtual

Orden del día:

  1. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del departamento en el Máster Universitario en Turismo Cultural.

    Se aprueba por unanimidad.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 18 de juliol de 2017 / Alicante, 18 de julio de 2017