[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 5 de juliol de 2017
Hora: 11:00
Lloc: Reunió Virtual

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de les guies docents de les assignatures impartides en graus pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

  Es proposa l'aprovació de les següents guies docents:
  • (18040) NOVES TECNOLOGIES I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
  • (20029) SÍNTESI DIGITAL DE SO
  • (21014) ESTRUCTURA DE DADES I ALGORÍSMIA
  • (21019) ESTRUCTURACIÓ DE CONTINGUTS
  • (21020) DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB
  • (21028) SO I MÚSICA PER COMPUTADOR
  • (21029) GESTIÓ DE CONTINGUTS MULTIMÈDIA
  • (21034) SISTEMES DE DIFUSIÓ MULTIMÈDIA
  • (21039) TÈCNIQUES PER Al DISSENY SONOR
  • (23517) INFORMÀTICA APLICADA Al TURISME
  • (23753) NOVES TECNOLOGIES EN LA GESTIÓ D'empreses I DESTINACIONS TURÍSTIQUES
  • (33621) USABILIDAD I ACCESSIBILITAT
  • (33624) GESTIÓ DE PROCESSOS SANITARIS
  • (33628) ANÀLISIS DE DADES CLÍNIQUES I
  • (33709) PROGRAMACIÓ II
  • (33723) ALGORÍSMIA
  • (33724) VISIÓ PER COMPUTADOR
  • (33728) PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
  • (34005) SISTEMES I TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ
  • (34008) PROGRAMACION 2
  • (34009) FONAMENTS DE LES BASES DE DADES
  • (34014) DISSENY DE BASES DE DADES
  • (34019) EINES AVANÇADES PER Al DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS
  • (34032) DESAFIAMENTS DE PROGRAMACIÓ
  • (34034) PROCESSAMENT DE LLENGUATJES
  • (34040) TÈCNIQUES AVANÇADES D'ESPECIFICACIÓ PROGRAMARI
  • (34054) ESCENARIS TECNOLÒGICS EN LES ORGANITZACIONS
  • (34055) GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
  • (34069) PRÀCTIQUES EXTERNES I
  • (34070) PRÀCTIQUES EXTERNES II


  S'aprova per unanimitat.

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 5 de julio de 2017
Hora: 11:00
Lugar: Reunión Virtual

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de las guías docentes de las asignaturas impartidas en grados por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

  Se propone la aprobación de las siguientes guías docentes
  • (18040) NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
  • (20029) SÍNTESIS DIGITAL DE SONIDO
  • (21014) ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMIA
  • (21019) ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS
  • (21020) DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
  • (21028) SONIDO Y MÚSICA POR COMPUTADOR
  • (21029) GESTIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA
  • (21034) SISTEMAS DE DIFUSIÓN MULTIMEDIA
  • (21039) TÉCNICAS PARA EL DISEÑO SONORO
  • (23517) INFORMÁTICA APLICADA AL TURISMO
  • (23753) NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y DESTINOS TURÍSTICOS
  • (33621) USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD
  • (33624) GESTIÓN DE PROCESOS SANITARIOS
  • (33628) ANÁLISIS DE DATOS CLÍNICOS I
  • (33709) PROGRAMACIÓN II
  • (33723) ALGORITMIA
  • (33724) VISIÓN POR COMPUTADOR
  • (33728) PROGRAMACIÓN DE ROBOTS
  • (34005) SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
  • (34008) PROGRAMACION 2
  • (34009) FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS
  • (34014) DISEÑO DE BASES DE DATOS
  • (34019) HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES
  • (34032) DESAFÍOS DE PROGRAMACIÓN
  • (34034) PROCESAMIENTO DE LENGUAJES
  • (34040) TÉCNICAS AVANZADAS DE ESPECIFICACIÓN SOFTWARE
  • (34054) ESCENARIOS TECNOLÓGICOS EN LAS ORGANIZACIONES
  • (34055) GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
  • (34069) PRÁCTICAS EXTERNAS I
  • (34070) PRÁCTICAS EXTERNAS II


  Se aprueba por unanimidad.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 5 de juliol de 2017 / Alicante, 5 de julio de 2017