[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dilluns, 12 de juny de 2017
Hora: 13:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 6 de juny de 2017.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.

 3. Aprovació, si escau, de la proposta dels nous representants en la comissió de selecció número 127.

  Com a representants del departament en aquesta comissió de selecció es proposa a
  • Vocal titular (directora del departament): María Paloma Moreda Pozo; suplent María Luisa Micó Andrés
  • Vocals (proposats pel departament i pertanyents a la branca de coneixement):
   • Francisco Moreno Seco; suplent: Patricio Manuel Martínez Barco
   • Armando Suárez Cueto; suplent: Jesús Peral Cortés

  S'aprova per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de les guies docents de les assignatures impartides en màsters pel Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

  Se sotmeten a votació les següents guies docents
  • màster universitari en RECERCA CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES
   • 43311 Informàtica Aplicada
  • màster universitari en ENGINYERIA INFORMÀTICA
   • 47010 Recuperació d'Informació i Posicionament en la Xarxa
  • màster universitari en ANGLÈS I ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES
   • 38610 L'anglès i l'espanyol en la lingüística computacional
   • 38612 Tecnologies de la informació i el coneixement aplicades a l'anglès i espanyol per a finalitats específiques

  S'aprova per unanimitat.
 5. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del departament en el Màster en Ciberseguretat.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, dels tribunals que han de valorar les places de Catedràtic d'Universitat i Titular d'Universitat del personal del Departament acreditat a tal fi

  Per a les propostes dels tribunals de les places DC04164 i DC03249 se sotmet a votació el canvi de la tercera vocal Almudena Sierra Alonso —per pertànyer a l'àrea de coneixement Ciències de la Computació— per Fernando Llopis Pascual.

  S'aprova per unanimitat.
 7. Aprovació, si escau, del canvi d'assignació de docència en Enginyeria Robòtica.

  Es proposa un canvi en la responsabilitat de les següents assignatures tal com es reflecteix a continuació:
  assignaturaàrea de coneixementDepartament responsable
  33731ManipuladorsLlenguatges i Sistemes InformàticsLlenguatges i Sistemes Informàtics
  33733Robòtica de ServeisEnginyeria de Sistemes i AutomàticaFísica, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal

  S'aprova per unanimitat.
 8. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del Departament en el curs d'especialització ''V Curs La Ciència pren la paraula: els problemes socials de les pseudociències''.

  S'aprova per unanimitat.
 9. Assumptes de tràmit.

  No n'hi ha.

 10. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: lunes, 12 de junio de 2017
Hora: 13:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 6 de junio de 2017.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.

 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de los nuevos representantes en la comisión de selección nº 127.

  Como representantes del Dpto. en dicha comisión de selección se propone a
  • Vocal titular (directora del Dpto.): María Paloma Moreda Pozo; suplente María Luisa Micó Andrés
  • Vocales (propuestos por el dpto. y pertenecientes a la rama de conocimiento):
   • Francisco Moreno Seco; suplente: Patricio Manuel Martínez Barco
   • Armando Suárez Cueto; suplente: Jesús Peral Cortés

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de las guías docentes de las asignaturas impartidas en másteres por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

  Se someten a votación las siguientes guías docentes
  • máster universitario en INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENCIAS FORENSES
   • 43311 Informática Aplicada
  • máster universitario en INGENIERÍA INFORMÁTICA
   • 47010 Recuperación de Información y Posicionamiento en la Red
  • máster universitario en INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
   • 38610 El inglés y el español en la lingüística computacional
   • 38612 Tecnologías de la información y el conocimiento aplicadas al inglés y español para fines específicos

  Se aprueba por unanimidad.
 5. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del Dpto. en el Máster en Ciberseguridad.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, de los tribunales que han de valorar las plazas de Catedrático de Universidad y Titular de Universidad del personal del Departamento acreditado a tal fin

  Para las propuestas de los tribunales de las plazas DC04164 y DC03249 se somete a votación el cambio de la 3era vocal Almudena Sierra Alonso —por pertenecer al área de conocimiento Ciencias de la Computación— por Fernando Llopis Pascual.

  Se aprueba por unanimidad.
 7. Aprobación, si procede, del cambio de asignación de docencia en Ingeniería Robótica.

  Se propone un cambio en la responsabilidad de las siguientes asignaturas tal y como se refleja a continuación:
  asignaturaárea de conocimientoDpto. responsable
  33731ManipuladoresLenguajes y Sistemas InformáticosLenguajes y Sistemas Informáticos
  33733Robótica de ServiciosIngeniería de Sistemas y AutomáticaFísica, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

  Se aprueba por unanimidad.
 8. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del Departamento en el curso de especialización ''V Curso La Ciencia toma la palabra: los problemas sociales de las pseudociencias''.

  Se aprueba por unanimidad.
 9. Asuntos de trámite.

  No hay.

 10. Ruegos y preguntas.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 12 de juny de 2017 / Alicante, 12 de junio de 2017