[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 6 de juny de 2017
Hora: 10:30
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 16 de maig de 2017.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.
 3. Aprovació, si escau, dels tribunals que han de valorar les places de Catedràtic d'Universitat i Titular d'Universitat del personal del Departament acreditat a tal fi.

  S'aproven per unanimitat.
 4. Aprovació, si escau, de les actuacions en infraestructures del Departament.

  S'aprova per unanimitat l'adequació de la sala 0039P2102 del segon pis com a despatx amb tres llocs, reculant la paret divisòria amb el passadís i deixant les impressores, actualment instal·lades en aqueixa sala, en el buit generat.
 5. Aprovació, si escau, de l’assignació del Pla d'Ordenació Docent (POD) per al curs 2017-18.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2017-2018.

  S'aprova per unanimitat la reducció en una hora del contracte de Professor Associat de Miguel Ángel Baeza Ripoll.
 7. Aprovació, si escau, de la participació del professorat del Departament en el curs d'especialització ''V Curs La Ciència pren la paraula: Els problemes socials dels pseudociències''.

  Es retira el punt de l'ordre del dia a petició de l'interessat.
 8. Aprovació, si escau, de la remuneració als tècnics del departament per treballs extraordinaris.

  S'aprova per unanimitat.
 9. Assumptes de tràmit.

  S'aprova per unanimitat la renovació del curs de la Universitat Permanent "Ofimàtica en el núvol: noves solucions de cost zero, la millora de les tasques administratives (90730)".
 10. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 6 de junio de 2017
Hora: 10:30
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 16 de mayo de 2017.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.
 3. Aprobación, si procede, de los tribunales que han de valorar las plazas de Catedrático de Universidad y Titular de Universidad del personal del Departamento acreditado a tal fin.

  Se aprueba por unanimidad.
 4. Aprobación, si procede, de las actuaciones en infraestructuras del Departamento.

  Se aprueba por unanimidad la adecuación de la sala 0039P2102 del segundo piso como despacho con tres puestos, retranqueando la pared divisoria con el pasillo y dejando las impresoras, actualmente instaladas en esa sala, en el hueco generado.
 5. Aprobación, si procede, de la asignación del Plan de Ordenación Docente para el curso 2017-18.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2017-2018.

  Se aprueba por unanimidad la reducción en una hora del contrato de Profesor Asociado de Miguel Ángel Baeza Ripoll.
 7. Aprobación, si procede, de la participación del profesorado del Departamento en el curso de especialización ''V Curso La Ciencia toma la palabra: los problemas sociales de las pseudociencias''.

  Se retira el punto del orden del día a petición del interesado.
 8. Aprobación, si procede, de la remuneración a los técnicos del Dpto. por trabajos extraordinarios.

  Se aprueba por unanimidad.
 9. Asuntos de trámite.

  Se aprueba por unanimidad la renovación del curso de la Universidad Permanente "Ofimática en la nube: nuevas soluciones de coste cero, la mejora de las tareas administrativas (90730)".
 10. Ruegos y preguntas.


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 6 de juny de 2017 / Alicante, 6 de junio de 2017