[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimarts, 16 de maig de 2017
Hora: 12:30
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 12 d'abril de 2017.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.
 3. Aprovació, si escau, de la presentació i del tribunal que ha de jutjar la tesi doctoral realitzada per Tania Elizabeth Calle Jiménez i dirigida per Sergio Luján Mora amb títol ''Aportaciones técnicas y pedagógicas a la creación de mapas en línea accesibles''.

  Informa la directora sobre el tribunal que es proposa i que està compost per
  1. President: Yves Rybarczyk (Universidad de las Américas); suplent: Luis Terán Tamayo (Universitat de Friburgo)
  2. Secretari: Jesús Peral Cortés (Universitat d'Alacant); suplent: Santiago Meliá Beigbeder (Universitat d'Alacant)
  3. Vocal: Mireia Ribera Turró (Universitat de Barcelona); suplent: Maria José Marcelino (Universitat de Coimbra)
  L'autora sol·licita també la Menció Europea.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Assumptes de tràmit.
 5. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: martes, 16 de mayo de 2017
Hora: 12:30
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 12 de abril de 2017.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.
 3. Aprobación, si procede, de la presentación y del tribunal que ha de juzgar la tesis doctoral realizada por Tania Elizabeth Calle Jiménez y dirigida por Sergio Luján Mora con título ''Aportaciones técnicas y pedagógicas a la creación de mapas en línea accesibles''

  Informa la directora sobre el tribunal que se propone y que está compuesto por
  1. Presidente: Yves Rybarczyk (Universidad de las Américas); suplente: Luis Terán Tamayo (Universidad de Friburgo)
  2. Secretario: Jesús Peral Cortés (Universidad de Alicante); suplente: Santiago Meliá Beigbeder (Universidad de Alicante)
  3. Vocal: Mireia Ribera Turró (Universidad de Barcelona); suplente: Maria José Marcelino (Universidad de Coimbra)
  La autora solicita también la Mención Europea.

  S'aprova per unanimitat.
 4. Asuntos de trámite.
 5. Ruegos y preguntas.


El secretari
/ El secretario: Armando Suárez Cueto

Alacant, 16 de maig de 2017 / Alicante, 16 de mayo de 2017