[DLSI]

Acords de la reunió ordinària del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant

Data: dimecres, 12 d'abril de 2017
Hora: 13:00
Lloc: Sala de Reunions "Claude Shannon" del Departament

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del Consell celebrada el 30 de març de 2017.

  S'aprova per unanimitat.
 2. Informe de la direcció.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de plantilla per al curs 2017-2018.

  S'aprova per unanimitat la petició al VOAP de
  • 1 plaça de Professor Ajudant Doctor
  • 1 plaça de Professor Associat 6 hores per a docència en assignatures impartides pel DLSI, disponibilitat horària de matí i vesprada i amb coneixement de valencià nivell B2
  • 1 plaça de Professor Associat 6 hores per a docència en assignatures impartides pel DLSI, especialment en assignatures relacionades amb el grau d'Enginyeria en Robòtica, i disponibilitat horària de matí i vesprada
  • l'ampliació de contracte en 1 hora (3 crèdits) dels professors associats
   • Baeza Ripoll, Miguel Ángel
   • Bernabeu Briones, José Francisco
   • Candela Romero, Gustavo
   • Escobar Esteban, María Pilar

 4. Aprovació, si escau, de la renovació per al curs 2017-2018 del profesorat amb contracte no estable.

  S'aprova per unanimitat la renovació dels contractes de
  • AGUILAR ANTON, ANTONIA
  • ALCALA APARICIO, JOSE GONZALO
  • ARAGONES FERRERO, JAUME
  • BAEZA RIPOLL, MIGUEL ANGEL
  • BERNABEU BRIONES, JOSE FRANCISCO
  • CANDELA ROMERO, GUSTAVO
  • CLAVEL CERRO, JOSE
  • DALMAU ESPERT, JUAN LUIS
  • ESCOBAR ESTEBAN, MARIA PILAR
  • GALLEGO SANCHEZ, ANTONIO JAVIER
  • GUTIERREZ VAZQUEZ, YOAN
  • LOPEZ SANJUAN, PILAR
  • MINGOT LATORRE, CARLOS IVAN
  • MOYA ALIA, SANTIAGO
  • ORTUÑO ORTIN, FERNANDO
  • PEREZ LOPEZ, ERNESTO
  • QUEREDA GARCIA, LUISA MARIA
  • REQUENA JIMENEZ, ANTONIO
  • RIZO VALERO, DAVID
  • RUBIO SERNA, RAMON
  • RUIZ PIÑA, MARIA ANGELES
  • VALDES MUÑOZ, MARIA ANGELES

 5. Assumptes de tràmit

  Aprovació, si escau, de la presentació d'al·legacions contra la proposta de projecte de títol de Màster Universitari en Comunicació Digital.

  S'aprova per unanimitat.
 6. Torn obert de paraules.

Acuerdos de la reunión ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: miércoles, 12 de abril de 2017
Hora: 13:00
Lugar: Sala de Reuniones "Claude Shannon" del Departamento

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Consejo celebrada el 30 de marzo de 2017.

  Se aprueba por unanimidad.
 2. Informe de la dirección.
 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de plantilla para el curso 2017-2018.

  Se aprueba por unanimidad la petición al VOAP de
  • 1 plaza de Profesor Ayudante Doctor
  • 1 plaza de Profesor Asociado 6 horas para docencia en asignaturas impartidas por el DLSI, disponibilidad horaria de mañana y tarde y con conocimiento de valenciano nivel B2
  • 1 plaza de Profesor Asociado 6 horas para docencia en asignaturas impartidas por el DLSI, especialmente en asignaturas relacionadas con el grado de Ingeniería en Robótica, y disponibilidad horaria de mañana y tarde
  • la ampliación de contrato en 1 hora (3 créditos) de los profesores asociados
   • Baeza Ripoll, Miguel Ángel
   • Bernabeu Briones, José Francisco
   • Candela Romero, Gustavo
   • Escobar Esteban, María Pilar

 4. Aprobación, si procede, de la renovación para el curso 2017-2018 del profesorado con contrato no estable.

  Se aprueba por unanimidad la renovación de los contratos de
  • AGUILAR ANTON, ANTONIA
  • ALCALA APARICIO, JOSE GONZALO
  • ARAGONES FERRERO, JAUME
  • BAEZA RIPOLL, MIGUEL ANGEL
  • BERNABEU BRIONES, JOSE FRANCISCO
  • CANDELA ROMERO, GUSTAVO
  • CLAVEL CERRO, JOSE
  • DALMAU ESPERT, JUAN LUIS
  • ESCOBAR ESTEBAN, MARIA PILAR
  • GALLEGO SANCHEZ, ANTONIO JAVIER
  • GUTIERREZ VAZQUEZ, YOAN
  • LOPEZ SANJUAN, PILAR
  • MINGOT LATORRE, CARLOS IVAN
  • MOYA ALIA, SANTIAGO
  • ORTUÑO ORTIN, FERNANDO
  • PEREZ LOPEZ, ERNESTO
  • QUEREDA GARCIA, LUISA MARIA
  • REQUENA JIMENEZ, ANTONIO
  • RIZO VALERO, DAVID
  • RUBIO SERNA, RAMON
  • RUIZ PIÑA, MARIA ANGELES
  • VALDES MUÑOZ, MARIA ANGELES

 5. Asuntos de trámite

  Aprobación, si procede, de la presentación de alegaciones contra la propuesta de proyecto de título de Máster Universitario en Comunicación Digital.

  Se aprueba por unanimidad.
 6. Ruegos y preguntas.

Hola


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 12 d'abril de 2017 / Alicante, 12 de abril de 2017