[DLSI]

Acords de la reunió virtual ordinŕria del Consell de Departament de Llenguatges i Sistemes Informŕtics de la Universitat d'Alacant

Data: divendres, 24 de març de 2017
Hora: 12:00
Lloc: Reunió Virtual
Documents d'aquest Consell: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20170324

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la presentació del projecte de tesi doctoral realitzat per Sandra Patricia Sánchez Gordón i dirigida per Sergio Luján Mora amb títol ''Desarrollo de un proceso de implementación de cursos en línea masivos y abiertos accesibles''.

  S'aprova per unanimitat
 2. Aprovació, si escau, de la presentació de la tesi doctoral i del tribunal que ha de jutjar la tesi doctoral realitzada per Sandra Patricia Sánchez Gordón i dirigida per Sergio Luján Mora amb títol ''Desarrollo de un proceso de implementación de cursos en línea masivos y abiertos accesibles''.

  S'aprova per unanimitat

Acuerdos de la reunión virtual ordinaria del Consejo de Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante

Fecha: viernes, 24 de marzo de 2017
Hora: 12:00
Lugar: Reunión Virtual
Documentos de este Consejo: https://www.dlsi.ua.es/local/docs-consejo/c20170324

Orden del día:

 1. Aprobación, si procede, de la presentación del proyecto de tesis doctoral realizado por Sandra Patricia Sánchez Gordón y dirigida por Sergio Luján Mora con título ''Desarrollo de un proceso de implementación de cursos en línea masivos y abiertos accesibles''.

  Se aprueba por unanimidad
 2. Aprobación, si procede, de la presentación de la tesis doctoral y del tribunal que ha de juzgar la tesis doctoral realizada por Sandra Patricia Sánchez Gordón y dirigida por Sergio Luján Mora con título ''Desarrollo de un proceso de implementación de cursos en línea masivos y abiertos accesibles''.

  Se aprueba por unanimidad


El secretari
/ El secretario

Armando Suárez Cueto

Alacant, 18 de juliol de 2017 / Alicante, 18 de julio de 2017